הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי

​מערכת הבנקאות הישראלית מאופיינת בריכוזיות גבוהה יחסית, המקטינה את פוטנציאל היווצרותה של תחרות, מביאה למחירים גבוהים במקטעי פעילות שונים ותורמת להדרת לקוחות – מציאות הפוגעת בעיקר במשקי הבית והעסקים הקטנים שאינם נהנים מאלטרנטיבות מימון.

ממצאים אמפיריים מלמדים כי מערכת שיתוף בנתוני אשראי מתואמת עם עלייה בהיקף האשראי, תנאי אשראי טובים יותר ושיעורי חדלות פירעון נמוכים יותר. נוכח התועלות הנובעות מקיומה של מערכת שיתוף נתוני אשראי, החליטו ראש הממשלה ושרת המשפטים בחודש אוגוסט 2014 על הקמת ועדה לשיפור השיתוף בנתוני אשראי בישראל, בראשות סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מר מוריס דורפמן. בוועדה חברים נציגי משרד המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ובנק ישראל.

בחודש מאי 2015 פרסמה הוועדה דו"ח ביניים לצד קול קורא להגשת התייחסויות לדו"ח הביניים; בחודש אוגוסט 2015 פרסמה הוועדה דו"ח סופי.

  • Share