מיסוי רווחים לא מחולקים

​​​המועצה הלאומית לכלכלה לקחה חלק בוועדת חברות ארנק, שהוקמה מכוח המלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת טרטכנברג). המועצה ערכה ניתוח מפורט של כלל נתוני החברות בישראל ומצאה כי מנגנון המיסוי הדו-שלבי הקיים בארץ מנוצל לרעה כך שחלק ניכר מדחיית המס הגלומה בו ניתנת לחברות שאינן משתמשות ברווחים הלא-מחולקים לטובת הרחבת הפעילות הכלכלית במשק. בחוות הדעת מציעה המועצה מתווה לתיקון מנגנון המיסוי הדו-שלבי בישראל בו תוטל עלות מסוימת, אף שנמוכה, על רווחים שאינם מחולקים כדיבידנד. כך ייווצר תמריץ לחברות שבהן הרווחים נשמרים בחברה לשם דחייה או התחמקות מתשלום המס, לחלק את הרווחים כדיבידנד. לעומת זאת, חברות המשתמשות ברווחיהן להגדלת הפעילות הכלכלית במשק תוכלנה לשמרם בחברה. המתווה המוצע ישפר את הקצאת המקורות במשק ויגדיל הן את הפעילות הכלכלית והן את גביית המסים.

  • Share