הצוות הבינמשרדי לטיוב נתוני הדיור בישראל

​​​​עליות מחירי הדיור בשנים האחרונות והצורך ביישום מדיניות ממשלתית אפקטיבית בתחום העלו את הצורך בנתוני דיור איכותיים ומקיפים. בשנים האחרונות נמצאו פגמים רבים בבסיס הנתונים המרכזי של עסקאות בדירות מגורים וכתוצאה מכך, הדיוק של המדדים המפורסמים על ידי שלוחות הממשלה השונות הוטל בספק. יתרה מכך, המדדים השונים הצביעו לא פעם על מגמות הפוכות שנבעו הן ממתודולוגיות חישוב שונות והן משימוש בבסיסי נתונים שונים. נוכח מרכזיותו וחשיבותו של שוק הדיור, עלה הרצון לשפר את מסד נתוני הנדל"ן על מנת למזער את טעויות המדידה.

בכדי להתמודד עם צורך זה הקימה המועצה הלאומית לכלכלה צוות בינמשרדי, שבעבודתו לקחו חלק פעיל נציגי משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הבינוי והשיכון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל ומשרד המשפטים. מטרתו העיקרית של הצוות הייתה לשפר את נתוני הדיור בישראל על ידי טיוב הכרמ"ן והעשרתו, ועל ידי הוספת בסיסי נתונים משניים המספקים נקודות מבט נוספות על שוק הדיור בישראל.

  • Share