קרנות ריט

​​בעקבות עבודת צוות הפרויקט הלאומי לדיור (להלן - "צוות 90 הימים"), ובהתאם להחלטת ממשלה מספר 987 מיום 27.11.2013, הוקם צוות לעניין קרנות הריט. על אף החקיקה המסדירה את פעולתן מזה עשור, הוקמו 2 קרנות ריט בלבד, העוסקות בנדל"ן מסחרי, ולא הוקמה בישראל ולו קרן ריט אחת למגורים. הצוות מונה לבחון את שינויי החקיקה הנדרשים לשם עידוד הקמתן של קרנות ריט בישראל, ובפרט להביא לכך שקרנות ריט למגורים יהוו מקור מימוני לפרויקטים של דיור להשכרה לטווח ארוך. הצוות כלל את נציגי הרשות לניירות ערך (ראש הצוות), רשות המסים, משרד המשפטים, אגף החשב הכללי, אגף שוק ההון, אגף תקציבים, הבורסה, והמועצה הלאומית לכלכלה.

לקרנות הריט יתרונות רבים: עבור משקי הבית – קרנות הריט תאפשרנה השקעה בשוק הדיור בסיכון נמוך יותר באמצעות השגת פיזור רחב יותר, גידור נוח כנגד תנודתיות במחירי הדיור וכן השקעה בשוק הדיור ללא צורך בניהול הנכס בפועל. עבור הגופים המוסדיים – השקעה בקרנות ריט תאפשר השקעה פיננסית בנדל"ן למגורים בישראל בלא צורך בפיתוח התמחות, פיזור השקעות, ניטרול סיכוני מוניטין והגדלת הסחירות והנזילות. ועבור כלל המשק – קרנות הריט תייצרנה התמקצעות בתחום ההשקעה בנדל"ן למגורים, שכלול שוק ההון המקומי וחיזוק הבורסה, ותגדלנה את הסחירות והנזילות בשוק הדיור.

  • Share