עדכון הכלל הפיסקאלי

​​​בעקבות עבודת משותפת של המועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר ובנק ישראל החליטה ממשלת ישראל בחודש דצמבר 2013 לעדכן ולתקן את חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, כך שהחל משנת 2015 מגבלת הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית תעמוד על ממוצע שיעור גידול האוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעור הגידול כאמור, בתוספת אחוז אחד כשהוא מוכפל ביחס שבין 50% לבין יחס חוב-תוצר האחרון הידוע, כמשמעותו בחוק האמור. המהלך נועד להבטיח את העמידה ביעדי הגירעון הרב-שנתיים ולהימנע מעלייה ניכרת בנטל המס.

  • Share