ניהול הכנסות המדינה ממשאבי טבע בישראל

​​​​מאגרי הגז המשמעותיים שהתגלו בשנים האחרונות במרחב הימי לחופיה של מדינת ישראל והאפשרות למציאת תגליות גז ונפט נוספות בעתיד הם בעלי השפעה כלכלית משמעותית על המשק הישראלי, וכוללים פוטנציאל להשפעה ניכרת נוספת. למשאבי הטבע חשיבות כבירה לעתיד החברה והמשק הישראלי, ותפקידה של המדינה להבטיח כי משאבים מוגבלים ומתכלים אלה ינוצלו בצורה שתניב תועלת מרבית לכלל אזרחי המדינה. על המדינה, כנאמן הציבור, לדאוג לשימוש נכון בהכנסות המדינה מתקבולים ממשאבי טבע, אשר יאפשרו הן לדור הנוכחי והן לדורות העתידיים ליהנות ממציאתם, תוך מזעור השפעות כלכליות שליליות אפשריות, שמקובל לכנותן "קללת משאבי הטבע", על המשק הישראלי.

באפריל 2011 מונה צוות בין-משרדי לבחינת אופן ניהול הכנסות המדינה ממשאבי טבע בישראל, אשר כלל את ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשבת הכללית במשרד האוצר ונציגי בנק ישראל. הצוות הבין –משרדי גיבש המלצות מפורטות לעניין הקמת קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל רווחי נפט , ובכלל זה את אופן פעולתה ואופן הוצאת הכספים שינוהלו בה. בהתאם להמלצות הצוות הבין –משרדי, גובשה הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט, התשע"ג-2013.

  • Share