הוועדה לבחינת מדיניות התמלוגים ממשאבי טבע

הוועדה לבחינת מדיניות התמלוגים ממשאבי טבע ("ועדת ששינסקי 2"), בראשות פרופ' איתן ששינסקי ובהשתתפות ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, הוקמה לצורך בחינת מדיניות התמלוגים שמקבלת המדינה בעד השימוש במשאבי טבע לאומיים, והחלה את פעילותה בחודש אוגוסט 2013. הוועדה נועדה להבטיח כי החלק אותו מקבלת המדינה ממיסים, תמלוגים ותשלומים אחרים ישקף את המגיע לציבור כתוצאה משימוש במשאבי טבע לאומיים. בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה את דו"ח הביניים להערות הציבור.

סיכומי ישיבות הוועדה, הצגת עמדות הציבור בפני הוועדה ומסמכים נוספים המלווים את פעילות הוועדה מתפרסמים באתר משרד האוצר.

הוועדה קמה בהמשך לוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל ("ועדת ששינסקי" הראשונה), בה שימש ראש המועצה הלאומית לכלכלה כחבר, ובהמשך לחקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011, ליישום המלצות הדו"ח. הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל עסקה בהשלכות המקרו-כלכליות האפשריות של גילויי הגז הטבעי והנפט על הכלכלה הישראלית, וההשפעות על שערי המטבע ותחרותיות הייצוא הישראלי, ומסקנותיה התקבלו על ידי הממשלה בינואר 2011.

  • Share