גיבוש מערכת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי

​​​​​​​​ב-2 בדצמבר 2012 התקבלה החלטת ממשלה מספר 5255 העוסקת בקביעת מדדים לאיכות חיים, קיימות וחוסן לאומי אשר יספקו למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור בישראל נתונים שיסייעו בגיבוש תמונת מצב חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה, מקיפה ועדכנית. תמונת המצב תהווה חלק מתשתית לעיצוב מדיניות הממשלה ומקבלי החלטות אחרים, תאפשר לבחון את השלכות מדיניות זו, ותאפשר לציבור להעריך את ההתקדמות והשינוי באיכות חייו.

המועצה הלאומית לכלכלה, בשיתוף אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל, הובילה את תהליך גיבוש המדדים. לאחר תהליך מעמיק ורחב, בהשתתפות מעל 120 מומחים מהממשלה, המגזר העסקי, החברה האזרחית וארגונים יציגים, תהליך לשיתוף הציבור שכלל מעל 2,000 משיבים, וליווי מקצועי של ארגון ה- OECD, אישרה הממשלה את המלצת ועדת ההיגוי בהחלטת ממשלה 2429 מיום 19.4.2015. החלטה זו מאמצת רשימה של 72 מדדים לאיכות חיים בתשעה תחומים, ומטילה על הסטטיסטיקן הממשלתי לפרסם אחת לשנה את מערכת המדדים וכן להכין תכנית לפיתוח מדדים בתחומים נוספים ומדדים שאינם קיימים כיום.

  • Share