גיבוש אג'נדה כלכלית-חברתית לישראל

​ממשלת ישראל אימצה ב-22 באפריל 2007 את האג'נדה הכלכלית-חברתית לשנים 2008-2010 שהוצגה בפניה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה. האג'נדה הציבה שתי מטרות מרכזיות: צמצום העוני תוך עידוד הצמיחה, כאשר המפתח הנו הגברת התעסוקה, והפעלת מנופים לצמיחה מאוזנת בטווח הארוך, כאשר המפתח הוא שיפור החינוך על כל רבדיו. כחלק מהחלטת הממשלה הוחלט גם על הקמת וועדה בין-משרדית ליישומה, בראשות מנכ"ל האוצר מר ירום אריאב. הממשלה קבעה כי על הוועדה להגיש לממשלה יעדים כמותיים בתחומי העוני והתעסוקה, אשר ישולבו במסגרת המדיניות הכלכלית לשנים הבאות, החל משנת 2008.

לצורך גיבוש היעדים הוקמה וועדת משנה בראשותו של פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה. הוועדה ישבה על המדוכה שלושה חודשים, במהלכם בחנה לעומק את הסבירות המקצועית והמעשית של יעדים כמותיים חלופיים. חברי הוועדה עשו זאת בהיותם מודעים היטב לכובד האחריות המוטלת על כתפיהם, שהרי זו הפעם הראשונה שממשלת ישראל נקראת לאמץ יעדים כמותיים בתחום העוני והתעסוקה. יעדים אלה אמורים לשקף נאמנה את כיווני המדיניות הכלכלית-חברתית לשנים הקרובות, את מחויבותה של הממשלה להשגת המטרות הללו, לתרום להעלאת הנושאים על סדר היום הציבורי ולתמרץ הקצאת משאבים רב-שנתיים לצורך השגתם.

הוועדה ממליצה על הצבת שני היעדים הבאים עבור השנים 2008 – 2010; תקופת זמן זו משקפת מחויבות לטיפול בבעיות היסוד בטווח הארוך, וכמו כן נחישות לעשות זאת בצורה נמרצת גם בטווח הקצר:

1. יעד התעסוקה: הגדלת שיעור התעסוקה בגילאים 25-64 ל-71.7%  עד שנת 2010, לעומת שיעור של 69.1% כיום. כלומר, גידול שנתי ממוצע של כ-0.9% בשיעור התעסוקה עבור השנים 2008-2010. משמעות העמידה ביעד הינה השוואת שיעור התעסוקה בישראל לשיעור התעסוקה הממוצע במדינות ה-OECD כיום.

2. יעד לצמצום העוני: הכנסות החמישון התחתון יגדלו ב-10% יותר (פי 1.1) משיעור צמיחת התוצר לנפש. בכך גם השכבות החלשות ייהנו מנתח משמעותי של פירות הצמיחה. על מנת להשיג יעד זה, ובהתאם ליעד התעסוקה, חלקן של ההכנסות מעבודה מסך ההכנסות של החמישון התחתון יגדל מ-43% ל-45%. משמעות העמידה ביעד הינה תוספת חודשית של כ-495 ₪ ברוטו, כלומר תוספת שנתית נטו של כ-5,500 ₪, להכנסות משק בית ממוצע בחמישון התחתון.

  • Share