הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית 2013

​לראשונה בתולדותיה, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5208 מנובמבר 2012 בנושא "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית", הוצגה לממשלה בחודש מאי 2013 הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית. מטרת הערכת המצב הינה לשרטט את הזירה הכלכלית-חברתית ברמה גלובלית ומקומית, ועל כן היא כוללת מיפוי של מגמות ואילוצים כלכליים-חברתיים מרכזיים. עוד הוצגו לממשלה הצעות לכיווני פעולה של מדיניות הממשלה שקידומם כבר כעת עשוי לשנות את מגמת ה"עסקים כרגיל" הצפויה, ותוביל למימוש הזדמנויות ולמזעור סיכונים עתידיים. כיווני הפעולה כללו שש סוגיות אסטרטגיות: הערכות להזדקנות האוכלוסייה, ישראל דיגיטלית, פיתוח הון אנושי, מנועי צמיחה, אסטרטגיה בתחום הדיור, תשתיות מימון.

הערכת המצב גובשה בהובלת המועצה הלאומית לכלכלה בתהליך שיתופי, מקצועי ושיטתי עם משרדי הממשלה ובנק ישראל. בהמשך להנחיית ראש הממשלה, הסוגיות האסטרטגיות שהוצגו במסגרת הערכת המצב מקודמות בממשלה.

  • Share