מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית

​​​בחודש מרץ 2010 מינו ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ושר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, צוות היגוי בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה ומנכ"ל משרד האוצר, שמטרתו הייתה מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בניהול אסטרטגיה ומדיניות כלכלית-חברתית לטווח ארוך. בצוות היו שותפים גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשנה לנגיד בנק ישראל והממונה על התקציבים במשרד האוצר.

בהתאם לאמור בכתב המינוי, בחן הצוות באופן מעמיק את תמונת המצב בישראל והפערים הקיימים בגיבוש וניהול אסטרטגיה ממשלתית וערך בחינה עמוקה והשוואתית של אופן גיבוש וניהול האסטרטגיה במדינות שונות בעולם, בסיוע חברת ראנד וחברת שלדור. על בסיס מסקנות הצוות, הועברה ב-5 בנובמבר 2012 החלטת ממשלה מספר 5208 בנושא "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית". עיקרי המלצות הוועדה מתמקדות במיסוד תהליך חשיבה אסטרטגי שיתופי ארוך טווח המזין באופן קבוע תכניות אסטרטגיות ממשלתיות. התוצרים המרכזיים של התהליך האסטרטגי יוצגו לממשלה ויכללו הערכת מצב שנתית ותוכניות אסטרטגיות לקדנציה. לשם ביצוע תהליך התכנון האסטרטגי הוגדר צוות בדרג שרים לניהול אסטרטגיה ופורומים בין משרדיים בדרג המקצועי הבכיר לחשיבה ולניהול מתואם של האסטרטגיה. לשם תמיכה מקצועית בתהליכי תכנון וניהול האסטרטגיה הממשלתית מוקמת בימים אלה יחידת מטה לאסטרטגיה כחלק מהמועצה הלאומית לכלכלה.

  • Share