הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית 2015

​​​​​​​​​​בחודש יוני 2015 הוצגה הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-34. הערכת המצב האסטרטגית היא תוצר הנובע מהחלטת ממשלה מס' 5208 מיום 4.11.12 בנושא "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית", וגובשה בשיתוף עם הפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי בהשתתפות סמנכ"לי תכנון ואסטרטגיה של יחידות הממשלה השונות. הערכת המצב מפרטת מגמות ומאפיינים מרכזיים בתחום הכלכלי-חברתי בארץ בעולם, וכן "סוגיות אסטרטגיות"- תחומי פעולה המהווים מענה משמעותי למגמות ולמאפיינים המרכזיים, אשר מומלץ כי הממשלה תפעל בהם מיידית על מנת להימנע מסיכונים ולשם ניצול הזדמנויות בטווח הבינוני-ארוך. הסוגיות האסטרטגיות אשר עמדו במוקד הערכת המצב הן: טיפוח ומיצוי ההון האנושי, פריון ותחרותיות, תשתיות מימון, אסטרטגיה בתחום הדיור, פיתוח כלכלי אזורי וישראל דיגיטלית. לראשונה התלוותה להערכת המצב סדרה של החלטות ממשלה לאימוץ כיווני הפעולה וגיבוש תכניות מתאר אסטרטגיות שנועדו לתת מענה לסוגיות השונות.

סדרת החלטות הממשלה לקידום הסוגיות האסטרטגיות שהתקבלו כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה:

     פיתוח כלכלי-אזורי
     טיפוח ומיצוי ההון האנושי
     תשתיות מימון
     דיור אסטרטגיה
     היערכות להזדקנות האוכלוסיה
     ישראל דיגיטלית

חשוב לציין שהערכת המצב האסטרטגית אינה מהווה תחליף לעבודת הממשלה השוטפת, אלא כלי משלים, שיכול להעצים את יכולתה של הממשלה להיערך נכון לתרחישים.

  • Share