לקראת 2040: פיתוח כלכלי בראייה מטרופולינית

​​​​​​​​​​​​​המועצה הלאומית לכלכלה מציגה במסמך זה כיווני פעולה מרכזיים לקידום פיתוח כלכלי מוכוון מטרופולינים. כיווני הפעולה נקבעו בהתאם לתכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2040-2017, אשר התקבלה בממשלה בפברואר 2017. אחד האתגרים המהותיים ביישום התוכנית הממשלתית הוא עמידה ביעדי הפריסה האזורית שנקבעו בתכנית האסטרטגית לדיור. המסמך סוקר את הגורמים המרכזיים שהשפיעו על הפריסה האזורית בישראל בעשרים השנים שחלפו, ממפה את המגמות העולמיות המשפיעות על פריסה אזורית וצמיחה כלכלית אזורית, בוחן תרחישים אפשריים להתפתחות הדמוגרפית האזורית ואת השלכותיהם, ומציע המלצות עיקריות לפעולה. המסמך מדגיש את החשיבות של חיזוק המטרופולינים כמוקדי פעילות כלכלית משמעותיים וכן מענה מותאם לאזורים פריפריאליים רחוקים מהם​.

  • Share