ועדת מנכ"לים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה

26/04/2021

​​​​​​​​​​​​​​ועדת המנכ"לים המקצועית בנושא קידום ופיתוח מפרץ חיפה מפרסמת את טיוטת הדו"ח להערות הציבור, לפיו יש לפעול להפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ – עם סיום עבודת הוועדה והטמעת הערות הציבור יובאו המלצות הדו"ח הסופיות לבחינת הממשלה וראש הממשלה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 472 מיום 25.10.2020, ועדת מנכ"לים בין-משרדית לפיתוח וקידום מפרץ חיפה גיבשה טיוטת תכנית אסטרטגית ממשלתית לפיתוח וקידום מפרץ חיפה. בטרם תובא התכנית לדיון בממשלה, אנו מזמינים את הציבור להגיש את הערותיו לטיוטת התכנית.

את ההתייחסות וההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: strategy@pmo.gov.il​ עד לתאריך 09/05/2021.

הפונים מתבקשים לכלול בהצעתם את פרטיהם האישיים: שם ותפקיד (ככל שהצעתם היא מטעם ארגון מסוים), וכן כתובת דוא"ל וטלפון ליצירת קשר.

* אין לראות בקול קורא זה משום התחייבות להתייחס ו/או להטמיע את ההערות שיישלחו במסקנות עבודת הוועדה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בהצעות במסגרת תהליך העבודה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של חבריה, וכן לבקש מבעלי הצעות נבחרים להרחיב על אודות הערותיהם שלהם ו/או להתייחס להערות אחרות. כמו כן, בשליחת הערות לכתובת לעיל, מסכים השולח כי המועצה הלאומית לכלכלה תפרסם את הערותיו לציבור באמצעות אתר אינטרנט או כל אמצעי אחר שתראה לנכון. גורם המעוניין כי תוכן מסוים בפנייתו או פנייתו לא יפורסמו בפומבי, יציין הדבר באופן בולט ומפורש בפתיחת פנייתו.


טיוטת המלצות ועדת המנכ"לים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה

 עמדת מיעוט אגף תקציבים לדו"ח ועדת המנכ"לים


חומרים נוספים של הוועדה:

ישיבות המליאה

ישיבות צוותי משנה

חומרי רקע

קול קורא​

​​

  • Share