ישיבות המליאה

27/04/2021

​​

ישיבת מליאה - ישיבה ראשונה

אסטרטגיה ארוכת טווח למפרץ חיפה מצגת לממשלה פתיחה

מצגת מפרץ החדשנות

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה


ישיבת מליאה – ישיבה שנייה

משרד האוצר - מפרץ חיפה

סיכום דיון ועדת מנכלים לקידום מפרץ חיפה

עמדת משרד הבריאות - מפרץ חיפה

דוח סיכום תכנית מפרץ חיפה

מצגת וועדת מנכלים - הגנת הסביבה

מצגת מנהל תכנון

מצגת משרד האנרגיה- צרכי משק האנרגיה​

מצגת משרד האנרגיה - חלקה של בזן בפליטות​​


ישיבת מליאה – ישיבה שלישית

מצגת איגוד ערים

סיכום דיון ועדת מנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה

הערכות משק האנרגיה​

ישיבת מליאה – ישיבה רביעית

סיכום דיון ועדת ​מנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה​​

ועדת מנכלים מפרץ חיפה - כלכלה


ישיבת מליאה – ישיבה חמישית

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 27.12.2020

מצגת הגנת הסביבה פליטות מאוניות


ישיבת מליאה – ישיבה שישית

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 12.01.2021

ועדת מנכלים מפרץ חיפה -מנכלית מינהל התכנון

מצגת מפרץ חיפה אנרגיה אוצר כלכלה

נייר עמדה שמואל נאמן


ישיבת מליאה – ישיבה שביעית

מצגת משרד הפנים לועדת שלטון

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 24.01.2021

מתווה המועצה הלאומית לכלכלה מפרץ חיפה​


ישיבת מליאה – ישיבה שמינית

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 03.02.2021


​ישיבת מליאה – ישיבה תשיעית

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 21.03.2021


ישיבת מליאה – ישיבה עשירית

סיכום דיון ועדת המנכלים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה מיום 24.03.2021

ישיבת המליאה- ישיבה אחת עשרה 

הדיון סווג כדיון פנימי סגור שההשתתפות בו הותרה לחברי הוועדה בלבד ולמספר מצומצם של בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה שלהם מומחיות בנושאי הדיון (מצ"ב רשימת משתתפי הדיון​).

הדיון הפנימי עסק בליבון סוגיות כלכליות שלהן השפעה על החלופות השונות אשר הוצגו בטיוטת המלצות ועדת המנכלים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה ובעמדת המיעוט של אגף התקציבים במשרד האוצר.

בנוסף, נידונו גם אספקטים הנוגעים למקורות התקציביים הדרושים ליישום המלצות הוועדה.

הסוגיות הכלכליות והתקציביות הללו נמצאות בשלבי עיצוב וגיבוש המדיניות הממשלתית ולפיכך לדעת חברי הוועדה אין לפרסמן.

עוד סבורה הוועדה שפרסום הפרוטוקול המלא עלול, בין היתר, לפגוע פגיעה ממשית ביכולתה של הממשלה לבצע את התכנית שעליה תחליט

 
  • Share